[JAE Logo]

Journal of Applied Econometrics Data Archive
Jian Yang, Cheng Hsiao, Qi Li, Zijun Wang, "The Emerging Market Crisis and Stock Market Linkages: Further Evidence", Journal of Applied Econometrics, Vol. 21, No. 6, 2006, pp. 727-744.


Return to JAE Data Archive